คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

         

                                                                                                                             

 

กำหนดการให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ในวันเสาร์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  ณ  อาคารสมสมร  ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล ๑ ชั้น ๑ , ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ๓  ชั้น ๒ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ชั้น ๓ ,  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ชั้น ๔

จำนวนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ,  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ดังนี้

ระดับชั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม
อนุบาล ๑ - ๓ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน ๓๐๐ บาท / ปี ๔๐๐  บาท
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๗๕ บาท/ภาคเรียน ๓๖๐ บาท / ปี ๕๕๕  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน ๔๕๐ บาท / ปี ๖๖๐  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน ๕๐๐ บาท / ปี ๗๓๐  บาท

กรณี  ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้  มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนเป็นผู้รับเงินแทน กรุณาส่งหนังสือตอบรับคืนครูประจำชั้น ภายในวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ทางโรงเรียนจะมอบเงินให้กับนักเรียนในวันที่ได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ปกครองเท่านั้น

วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา มีกำหนดการดังนี้

เวลา  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ๙  รูป  ณ  ห้องจริยธรรม
เวลา๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. - นางศรีสมร  ทรัพย์กมล ประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้ปกครอง คณะครู
  และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง  บริเวณลานอเนกประสงค์
เวลา ๑๐.๐๐ น  - พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ  ห้องประชุมสมสมร
   - นางสาวสมหมาย  บุญญะสิทธิ์  ประธานในพิธีมอบรางวัล แม่ดีเด่น   
  ลูกกตัญญู  และผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ เรียงความวันแม่
   - พิธีระลึกพระคุณแม่ (ลูกกตัญญูเป็นตัวแทนนักเรียนกราบแม่)

        ***   สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมวันแม่ได้  ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารแห้ง       ให้นักเรียนเพื่อนำมาตักบาตร เสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนเรียนตามปกติ  และขออนุญาตจำหน่ายดอกมะลิ       ราคาดอกละ  ๑๐  บาท  เพื่อนำเงินมาจัดกิจกรรมวันแม่
 

     หมายเหต ข้าวสารและอาหารแห้งที่นำมาใส่บาตร ทางโรงเรียนจัดถวายพระสงฆ์วัดสุวรรณมงคล จังหวัดตราด และโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล คลอง ๑๓  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 วันจันทร์ที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗   หยุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 National Council for Peace and Order  และ วันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  

 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนหยุด  เปิดเรียนปกติ วันพุธที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เนื่องจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

ได้กำหนดให้คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาไปศึกษาดูงานทางวัฒนธรรม  จังหวัดเชียงราย     

ในวันศุกร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึง  วันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนหยุด        

              เปิดเรียนตามปกติวันอังคารที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗

สำหรับนักเรียนที่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา  และภาคเรียนที่ ๑                  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ขอให้ผู้ปกครองติดต่อชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ฝ่ายธุรการ

และทำเรื่องผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านเอง

      

 
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
อิ่มอร่อยมื้อเช้า กับ โอวัลติล
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
เคลือบฟลูออไรด์
วันที่  20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***